ATLÉTIKAI VB NYEREMÉNYJÁTÉK

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2023.08.08. 09:18

NEMZETI SPORT ONLINE – FACEBOOK NEMZETI SPORT ONLINE – FACEBOOK

ATLÉTIKAI VB

NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A meghirdetett játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a N.S. MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. a továbbiakban: Társaság/ Szervező).

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

3. NYEREMÉNYEK

A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), - akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket - között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

- 5 db páros belépőjegy az Atlétikai VB augusztus 20.-i esti programjaira. (A programok itt találhatóak: https://tickets.wabudapest23.com/fileadmin/content_wa23/230804/WA23_Timetable_HUN.pdf)

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék2023. augusztus 11-én 10:00 órakor kezdődik, és 2023. augusztus 12-én 23:59 óráigtart.

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a nemzetisport.hu Facebook oldalán található kérdésre helyesen válaszoljon. A válaszokat a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad komment formájában. A Játék időtartama alatt a Szervező csak egy helyes választ fogad el.

5.2. Sorsolás

Sorsolás időpontja: 2023. augusztus 14. 10:00 órakor.

A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását. A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra.

5.3. Anyertesek értesítése, a nyeremény átadása

A nyertesekkel a Szervező a Facebook oldalon felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező a nyertes által megadott postacímre címre kiküldi a nyereményt tértivevényes ajánlott küldeményként.

Amennyiben a nyertessel a megkeresés napján nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos vagy a postai kézbesítés hibájából meghiúsul, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

5.4. Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

● a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

● a sorsolás eredményéről történő értesítésre 1 napon belül nem válaszol;

● bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

● ha a Játékos a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

● a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően visszavonja;

● ha a nyertességet eredményező válaszadással bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;

● jelen Szabályzat bármely pontját megsérti

Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Játékos azonnali kizárására, amennyiben a Játékos a Játék zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha a játék során felmerül annak gyanúja, hogy a Játékos játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta, az esetet kivizsgálja és akár a Játékost azonnal kizárja. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy ebben a körben bizonyítási eljárást nem folytat le, fenntartja a jogot arra, hogy a játék menetének befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.

6. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7. JOGFENNTARTÁS

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 4. pontban megjelölt határidő (játék vége) előtt a játékszabályzatot módosítja, a nyereményjátékot felfüggeszti, szünetelti, megszünteti, megtiltja, az eredményhirdetést törli, elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.

A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen Nyereményjáték meghirdetését követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a Szervező nem láthatta előre, illetve nem kerülhette el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak például az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei, a járvány, a karantén, illetve bármely egyéb járványügyi-vagy közegészségügyi korlátozás vagy intézkedés és bármely más, a Szervező elvárható befolyási körén kívül eső körülmény.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a Nyereményjáték szabályzat módosításából, a játék felfüggesztéséből, szüneteltetéséből, megszüntetéséből, megtiltásából, az eredményhirdetés törléséből, elhalasztásából eredően semmilyen felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező mentesül a jelen szabályzat alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok „vis maior” következményeként állnak be vagy amennyiben egyéb a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.

 

8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő: N.S. MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., cg.: 01-09-404379, adatvédelmi tisztviselő: ARB Privacy Kft.)

Játékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt személyes adatok köre: Facebook felhasználói név, Játékban való részvétellel kapcsolatos adatok, (időpont, komment, sorsolás eredménye), név.

Adatkezelés célja: Játékban való részvétel, Játék lebonyolítása, az eredmény dokumentálása, a nyertes értesítése a Facebook profilján keresztül, majd a nyertes nevének közzététele az Adatkezelő Facebook oldalán.

Adatkezelés jogalapja: az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint az Adatkezelőnek a Játék népszerűsítéséhez és lebonyolításához fűződő jogos érdeke.

Érintett: Játékban résztvevő.

Adatok forrása: érintett.

Adatkezelés időtartama: a játék lezárását követő 1 hónap

A nyeremény átadásával kapcsolatos adatkezelés

Kezelt személyes adatok köre: Facebook felhasználónév, név, e-mail, nyeremény átvételének igazolásával kapcsolatos adatok.

Adatkezelés célja: a nyeremény átadása a nyertes részére, illetve az ehhez szükséges kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint az Adatkezelőnek a Játék lebonyolításához és az nyeremény átadásához fűződő jogos érdeke.

Érintett: nyertes.

Adatok forrása: részben érintett, részben az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: a nyeremény átadását követő 5 év, tekintettel a polgári jogi igények elévülésére.

Adózással kapcsolatos adatkezelés

Kezelt személyes adatok köre: név, cím, adóazonosító jel, Játékban való részvétel adatai.

Adatkezelés célja: a nyeremény adójogi elszámolása.

Adatkezelés jogalapja: az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bek. c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § rendelkezésére.

Érintett: nyertes.

Adatok forrása: az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerinti 8 év.

A Facebook Ireland közös adatkezelő a folyamatban (adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.facebook.com/privacy/policy/)

Érintetti jogok

Az érintetti jogokkal kapcsolatos további információk az Adatkezelő weboldalán elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban találhatóak.

9. KAPCSOLAT
A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon az irina.molnar@nemzetisport.hu címen lehet.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a játékszabályzatot és az azokban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a https://www.nemzetisport.hu oldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen játékszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Instagram vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 11.

@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;}@font-face {font-family:"Noto Sans Symbols"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-ansi-language:HU; mso-fareast-language:HU;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; mso-themecolor:hyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:#954F72; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none; mso-ansi-language:HU; mso-fareast-language:HU;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}ol {margin-bottom:0cm;}ul {margin-bottom:0cm;}

 

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik