nemzetisport.hu 2023.02.16 20:00 Frissítve: 2023.02.17 19:56

KÖTELEZŐ KÖZZÉTÉTEL

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Társaság neve                                 N.S. Média és Vagyonkezelő Kft.

Postai cím

1034, Budapest, Bécsi út 122-124.

telefonszám

06-1-460-2611

elektronikus levélcím

szerkesztoseg@nemzetisport.hu

honlap elérhetősége

https://www.nemzetisport.hu/

ügyfélszolgálat elérhetősége(i)

06-1-460-2611

ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje

hétfőtől csütörtökig 8-17 óra között, pénteken 8-14 óra között

cégjegyzékszám

01-09-404379

adószám

32048467-2-41

Statisztikai számjel:

32048467-5813-113-01

2. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezető neve

beosztása

elérhetősége

Titkó Zsuzsanna

ügyvezető

 

Ballai Attila

lapigazgató

 

Szöllősi György

főszerkesztő

 

Deák Zsigmond

főszerkesztő-helyettes

 

 

 

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek:

Az N.S. Média és Vagyonkezelő Kft.-nél nincs ilyen szerv.

A szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet:
Az N.S. Média és Vagyonkezelő Kft.-nél nincs ilyen szerv.

A szerv által alapított közalapítványok:
Az N.S. Média és Vagyonkezelő Kft. nem alapított közalapítványt.

Költségvetési szervek:
A Nemzeti Sport nem alapított költségvetési szervet.

3. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 


2022. IV. negyedév

2022.10.01-2022.12.31.

 

létszámra vonatkozó összesített adatok

teljes foglalkoztatotti

97Fő

személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok

munkabér

138 759 896 Ft

cafeteria

0 Ft

vezető állású munkavállaló és vezető tisztségviselők összesített illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai

7 900 000Ft


4.
Felettes, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Az N.S. Média és Vagyonkezelő Kft. a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. GFM rendelet alapján – a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként 2026. december 31. napjáig a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. (székhely: 1007 Budapest, Margitsziget 23800/6 hrsz. Holdudvar ép.; adószáma: 27750409-2-41; Cg. 01-10-141742) vezérigazgatója gyakorolja (a továbbiakban: Alapító).

Honvédelmi Minisztérium
Postacím: 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
Központi postafiók címe: 1885 Budapest Pf. 25.
Telefonszám: +36-1-474-1111; +36-1-236-5111
E-mail: hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervezet:
Állami Számvevőszék

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 10.
Telefonszám: (06 1) 484-9100
Faxszám: (06 1) 484-9200
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54.
E-mail cím: szamvevoszek@asz.hu
Honlap: https://www.asz.hu/

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 28.
Telefonszám: (06 1) 354-4800
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 17
E-mail cím: ft.cegbirosag@birosag.hu  

Honlap: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

5.    A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

Jogszabályi háttér:

• Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
• A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény
• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
• A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
• A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény
• A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm.rendelet
• 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
• 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• A sportról szóló 2004. évi I. törvény
• 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2023.06.04 17:58:42

Egyéb egyéni nemzetisport.hu

ALAPVONAL. És hogy milyen edző volt, az egy hete 79 éves korában elhunyt korábbi kiváló öttusázó, vízilabdázó Bodnár János? Sportágtól függetlenül, íme rá egy jellemző mondat: „Ars poeticám nincs, mert az alapvetés, hogy nem csupán versenyzőt, embert is kell faragnom a tanítványaimból.”

2023.06.03 23:04:45

Egyéb egyéni nemzetisport.hu

Büszkén vállalja a klub iránti szeretetét, lassan egy éve pedig már hivatalosan is tesz, tehet a Lokiért.

2023.06.03 22:20:18

Egyéb egyéni nemzetisport.hu

ALAPVONAL. Ez a publicisztika nem Suhajda Szilárdról, hanem a halálát övező reakciókról, a szokás szerint kettészakadt közhangulatról, a szinte kizárólag „féloldalas” gondolkodásról és véleményekről szól. Ezért vártam vele ennyit. Hiszen nem az a kérdés, kinek van igaza, hanem az, miért akarunk megint igazságot hirdetni olyan ügyben, amelyben egyetlen, objektív, osztatlan igazság nincs, nem is lehet.

2023.05.30 17:00:59

Egyéb egyéni nemzetisport.hu

Büszke rá, hogy harmadik olimpiai bajnoki címének megszerzése után megszólaltathatta Szilágyi Áront.