KÖTELEZŐ KÖZZÉTÉTEL

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2023.02.16. 20:00
Címkék

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Társaság neve N.S. Média és Vagyonkezelő Kft.
Postai cím1034, Budapest, Bécsi út 122-124.
telefonszám06-1-460-2611
elektronikus levélcím[email protected]
honlap elérhetőségehttps://www.nemzetisport.hu/
ügyfélszolgálat elérhetősége(i)06-1-460-2611
ügyfélszolgálat nyitvatartási idejehétfőtől csütörtökig 8-17 óra között, pénteken 8-14 óra között
cégjegyzékszám01-09-404379
adószám32048467-2-41
Statisztikai számjel:32048467-5813-113-01

2. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezető nevebeosztásaelérhetősége
Molnár Irinaügyvezető 
Szöllősi Györgyfőszerkesztő 
Deák Zsigmondfőszerkesztő-helyettes 
Deme Piroskagazdasági igazgató 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek:

Az N.S. Média és Vagyonkezelő Kft.-nél nincs ilyen szerv.

A szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet:
Az N.S. Média és Vagyonkezelő Kft.-nél nincs ilyen szerv.

A szerv által alapított közalapítványok:
Az N.S. Média és Vagyonkezelő Kft. nem alapított közalapítványt.

Költségvetési szervek:
A Nemzeti Sport nem alapított költségvetési szervet.

3. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve


 

2022. IV. negyedév2022.10.01-2022.12.31.
 
létszámra vonatkozó összesített adatokteljes foglalkoztatotti97Fő
személyi juttatásra vonatkozó összesített adatokmunkabér138759896 Ft
cafeteria0 Ft
vezető állású munkavállaló és vezető tisztségviselők összesített illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai7900 000Ft


4. Felettes, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Az N.S. Média és Vagyonkezelő Kft. a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. GFM rendelet alapján – a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként 2026. december 31. napjáig a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. (székhely: 1007 Budapest, Margitsziget 23800/6 hrsz. Holdudvar ép.; adószáma: 27750409-2-41; Cg. 01-10-141742) vezérigazgatója gyakorolja (a továbbiakban: Alapító).

Honvédelmi Minisztérium
Postacím: 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
Központi postafiók címe: 1885 Budapest Pf. 25.
Telefonszám: +36-1-474-1111; +36-1-236-5111
E-mail:[email protected]

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervezet:
Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 10.
Telefonszám: (06 1) 484-9100
Faxszám: (06 1) 484-9200
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54.
E-mail cím:[email protected]
Honlap:https://www.asz.hu/

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 28.
Telefonszám: (06 1) 354-4800
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 17
E-mail cím:[email protected]

Honlap:https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

5. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

Jogszabályi háttér:

• Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
• A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény
• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
• A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
• A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény
• A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm.rendelet
• 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
• 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• A sportról szóló 2004. évi I. törvény
• 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

6. a NAIH éves adatszolgáltatás

7. Különös közzétételi lista

 

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik