nemzetisport.hu 2020.01.14 13:00

Játékszabályzat

 

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt.
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 122-124.; a továbbiakban: Társaság/Mediaworks), mint a nso.hu
és nso.hu Facebook internetes oldal üzemeltetője oldalának üzemeltetője (a továbbiakban:
„Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött
cselekvőképes természetes személy.

A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más
gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama


A Játék 2020. január 15. napján 10 órakor kezdődik és 2020. január 15. napján 19:30 óráig tart.

3.1. A játék meghirdetésének módja

A játékot a Szervező hivatalos weboldalán, a www.nso.hu oldalon és a hivatalos Facebook oldalán, a www.facebook.com/nso.hu oldalon hirdeti meg.

4. A Játék menete


4.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a nemzetisport.hu Facebook oldalán található kérdésre válaszoljon. A válaszokat a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad. A Játék időtartama alatt a Szervező csak egy helyes regisztrációt/választ fogad el.

4.2. Sorsolás

A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor.

Időpontja: 2020. január 16. 12:00 óra

A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra.

A Játékban részt vevők között a következő nyereményeket sorsolják ki:
- 3 db Magyar Kézilabda válogatott által dedikált kézilabda: (dedikálás nélkül): 10.000 Ft

4.3. A nyertesek értesítése

A sorsolás napjától számított 2 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező telefonon/email útján/facebook felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 5 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4. A nyeremény átadása


A nyereményeket postai úton kézbesítjük a nyertesnek. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. Az átadás-átvétel tényéről átvételi elismervény készül.

4.5. Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
– a sorsolás eredményéről történő értesítésre 5 munkanapon belül nem válaszol;
– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
– a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
– jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

5. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18.
év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából,
valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből,
egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy
bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. Adatvédelem és adatkezelés


A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint
adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes
adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Játékban részt vevő természetes személy neve

– Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Nyeremény kézbesítése/átadása,
–  Játékban részt vevő értesítése,
– Egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

A jogalap az érintett önkéntes hozzájárulása, időtartam: 6 hónap.

Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe

– Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Játékban részt vevő értesítése,
– Egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

A jogalap az érintett önkéntes hozzájárulása, időtartam: 6 hónap.

Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma

– Nyereményről történő értesítés

A jogalap az érintett önkéntes hozzájárulása, időtartam: 6 hónap.

Nyertes játékos adóazonosító jele


–Egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
– Nyeremény kézbesítése/átadása

A jogalap jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján. Időtartam: 8 év.

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről,
kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi
elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes
személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,
1034 Budapest, Bécsi út 122-124,
adatekezeles@mediaworks.hu


Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési
tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha
jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi
elérhetőségeken érheti el:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: naih.hu

7. Kapcsolat

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 10 és 15 óra között a 06-1/460-2406-es
telefonszámon vagy a jatek@nemzetisport.hu e-mail címen lehet.

8. Vegyes rendelkezések


A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül
elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a nso.hu/adatvedelem internetes oldalon érhető el.

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Amennyiben a Pályázó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.nemzetisport.hu oldalon teszi közzé.

Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos
elérhetőségét. Pályázók tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Pályázó a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a  a Pályázatként beküldött
fotókat és az érvényes pályázathoz szükséges fotó(i)t a Szervező az általa kiadott online és nyomtatott,
sajtótermékeiben felhasználja. Ennek megfelelően a Játékos tudomásul veszi, hogy Pályázatáért (fotó)
semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel során
bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, fotók a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát vagy a jelen Játékszabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen játákszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl – nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Budapest, 2020. január 13.

2020.11.22 08:26:48

Egyéb egyéni S. TÓTH JÁNOS

Másfél éve még nem tudta volna elsorolni az Aranycsapat névsorát, most elmondja egy szuszra.

2020.11.19 20:30:35

Egyéb egyéni SZABÓ GÁBOR

Aján Tamás gyanúba hozott veje folyosói hangokról, listákról, ravasz csavarokról és a bandyről.

2020.11.16 17:46:00

Egyéb egyéni nemzetisport.hu

A sportolásra optimalizálták, az elérni kívánt pulzus intervallum érték is beállítható. (x)

pr PR
2020.11.18 20:54:32

Egyéb egyéni CSINTA SAMU

ALAPVONAL. Egy kis ország sportsikerei amúgy is sokkal több rokonszenvet ébresztenek, mint a hatalmas sportnemzetek futószalagon „gyártott” aranyérmei. Ha meg a kocsmai hangzavarban nyelvük szinte magyarul hangzik, akkor végképp nyert ügyük van.

2020.11.18 15:04:19

Egyéb egyéni nemzetisport.hu

A kannabiszolaj segít a megfelelő szellemi és fizikai erőnlét fenntartásában. (x)