K. D. 2021.07.27 10:43 Frissítve: 2021.07.27 10:43

F1 Hungaroring játékszabály

 

Játékszabályzat

a Nemzeti Sport Online Facebookon meghirdetett F-1-kvízjáték esetén


1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A meghirdetett játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. ; a továbbiakban: Társaság/ Szervező).

2. A Játékban részt vevő személyek

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos). A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama, nyeremények

A Játékot a Szervező a Nemzeti Sport Online Facebook oldalán hirdeti meg. A játék 2021. július 28. napján 10 órakor kezdődik és 2021. július 28. 24:00 óráig tart.

A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), - akik a jelen játékszabályban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket – között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra

1 db páros Hétvégi álló belépőjegy (90 euro/db)

1 db páros Silver 1 belépőjegy (199 euro/db)

1 db páros Gold 1 belépőjegy (349 euro/db)

kerül kisorsolásra a 2021. július 30 - augusztus 1. között megrendezésre kerülő Formula-1 Magyar Nagydíjra, melynek helyszíne: Hungaroring, Mogyoród

Nyereménnyel kapcsolatos tájékoztató:

A Szervező felhívja a figyelmet, hogy az eseményre kizárólag védettségi igazolvánnyal (vagy applikációval) lehet belépni, ezen szabály nem érvényes a kiskorúakra, ha nagykorúval megy az eseményre. A Hungaroring területére kizárólag a Covid védettséget igazoló, hivatalos karszalaggal (továbbiakban: karszalag) és érvényes belépőjeggyel lehet belépni. A Játékosoknak a Covid védettséget igazoló karszalagot a Hungaroringre való megérkezésük, előtt át kell venniük Budapest belvárosában vagy Fóton az M3-as autópálya mellett. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Hungaroringen és környékén nincs lehetőség átvenni a karszalagot.

Bővebb információ: https://hungaroring.hu/hu/esemenyek/formula-1

4. A Játék menete

4.1. Részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a nemzetisport.hu Facebook oldalán található kérdésre válaszoljon. A válaszokat a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad. A Játék időtartama alatt a Szervező csak egy helyes választ fogad el.

4.2. Sorsolás

A helyesen válaszolók között kerül sor a sorsolásra 2021. július 29-án 12:00-kor. A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását. A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül kerül kisorsolásra.

4.3. A nyertes értesítése, a nyeremény átadás

A nyertesekkel a Szervező a Facebook oldalon felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit, amelyet 3 napon belül lehet átvenni. A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételét nem tagadhatja meg.

A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására.

Abban az esetben, ha a nyereményt a Nyertes bármely okból kifolyólag átvenni nem tudja, a nyeremény átvételére bárkinek meghatalmazást adhat. A Szervező a nyereményt a meghatalmazottnak csak abban az esetben adhatja át, ha a meghatalmazott a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását a Szervezőnek átadja. A nyertes és a meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Szervező felelősségét kizárja. A nyertes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján veszi át a nyereményt, a nyeremény meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely igényét kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4. Kizárás a játékból

A Játékost a Szervező kizárja a játékból, illetve a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

 • ha a Játékos a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

 • a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően visszavonja;

 • a Nyertes 3 napon belül nem veszi át a nyereményét;

 • jelen Szabályzat bármely pontját megsérti


Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Játékos azonnali kizárására, amennyiben a Játékos a Játék zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha játék során felmerül annak gyanúja, hogy a Játékos játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta az esetet kivizsgálja és akár a Játékost azonnal kizárja.

A Szervező a Játékost a Játék időtartama, valamint a sorsolás során kizárja a Játékból abban az esetben, ha pályázata érvénytelen.

5. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. Adatvédelem és adatkezelés

A Mediaworks Hungary Zrt. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus:

Cél:

Jogalap:

Időtartam:

Játékban részt vevő természetes személy neve

 • Játékban részt vevő nyertes azonosítása,

 • Játékban való részvétel,

 • Nyeremény kézbesítése/átadása,

 • Játékban részt vevő nyertes értesítése,

 • egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

 

6 hónap

Nyertes játékos lakcíme

 • Játékban részt vevő nyertes azonosítása,

 • Játékban való részvétel,

 • Nyeremény kézbesítése/átadása,

 • Játékban részt vevő nyertes értesítése,

 • egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása


6 hónap

Nyertes játékos adóazonosító jele

 • jogszabályi kötelezettségek teljesítése

 • Nyeremény kézbesítése/átadása

jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján

8 év


A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön megadott a Játékra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon vagy postai úton) megkeresse, illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön.

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,

1082 Budapest, Üllői út 48.

adatekezeles@mediaworks.hu

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

• cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

• postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

• telefon: +36 (1) 391-1400

• fax: +36 (1) 391-1410

• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• honlap: naih.hu

7. Kapcsolat

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 9-17 között a +36 (1) 460-2500-as telefonszámon.

8. Vegyes rendelkezések

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon olvasható. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a https://mediaworks.hu/jatekszabalyzat/ oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét a https://mediaworks.hu/jatekszabalyzat/ oldalon. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Nyertes Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, a Facebook hozzászólások között közzétegye.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen játákszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

 A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Instagram vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, lakcímük vagy tartózkodási helyük szerinti település nevét, a nyerés tényét a Nemzeti Sport napilapban közzétegye. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Budapest, 2021. július 26.

2021.09.12 10:30:13

F1 B. Ö. B.

A McLaren ráadásul kettős győzelmet aratott Monzában • Bottas a mezőny végéről rajtolva állhatott dobogóra.

2021.09.11 15:55:59

F1 H. L.

Hamilton rajtja nem alakult jól, és az ötödik helyen futott be, így nem szerzett pontot a sprintkvalifikáción.

2021.09.11 11:37:41

F1 H. L.

A brit mögött Bottas és Verstappen alkotta az első hármast.

2021.09.10 16:04:38

F1 B. Ö. B.

A Mercedes eddig nagyon erősen teljesít Monzában, ám nem Hamilton nyerte meg az időmérőt.

2021.09.10 13:27:40

F1 B. Ö. B.

A Mercedes versenyzője közel fél másodpercet adott a 2. helyen végző Verstappennek.