nemzetisport.hu 2018.09.10 12:21 Frissítve: 2018.09.10 12:23

Játékszabályzat

 

A jelen játékban a Szervező, illetve a szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő
cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk.
8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 122-124.; a továbbiakban: Társaság/Mediaworks), mint a Nemzeti Sport Online internetes sajtótermék kiadója, amely a nemzetisport.hu internetes címen érhető el és a Nemzeti Sport Facebook oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2018. szeptember 10. napján 12 órakor kezdődik és 2018. szeptember 10. napján 0:00 óráig tart.

4. A Játék menete

4.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a nemzetisport.hu Facebook oldalán található kérdésre válaszoljon. A válaszokat a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad. A Játék időtartama alatt a Szervező csak egy helyes regisztrációt/választ fogad el.

4.2. Sorsolás


A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra.

A Játékban részt vevők között 2 db páros küzdőtéri belépőjegy kerül kisorsolásra a 2018.
szeptember 13-án megrendezésre kerülő Irie Maffia koncertre, melynek helyszíne:
BUDAPEST PARK 1095, Budapest, Soroksári út 60.

4.3. A nyertesek értesítése

A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező telefonon/email
útján/Facebookon felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a
nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni
a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához
és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és
a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4. A nyeremény átadása

A nyereményeket személyesen lehet átvenni szerkesztőségünkben az 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. szám alatti címen, munkanapokon 8 és 18 óra között. A nyertes Játékos a nyereményt a helyszínen, személyesen személyazonossága igazolását követően veheti át. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

4.5. Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
– a sorsolás eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol;
– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
– a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
– jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

5. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. Adatvédelem és adatkezelés


A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint
adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá
személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Játékban részt vevő természetes személy neve

– Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Nyeremény kézbesítése/átadása,
– Játékban részt vevő értesítése,
– egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

A jogalap az érintett önkéntes hozzájárulása, időtartam: 6 hónap.


Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe

– Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Játékban részt vevő értesítése,
– egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

A jogalap az érintett önkéntes hozzájárulása, időtartam: 6 hónap.

 

Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma

– Nyereményről történő értesítés

A jogalap az érintett önkéntes hozzájárulása, időtartam: 6 hónap.

A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,
1034 Budapest, Bécsi út 122-124,
kiado@mediaworks.hu,
jatek@nemzetisport.hu


Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre
vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Játékos
tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos - a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat
jogorvoslatért.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi
elérhetőségeken érheti el:

– cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
– postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– telefon: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410
– e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– honlap: www.naih.hu

7. Kapcsolat

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 10 és 15 óra között a 06-1/460-2524-es
telefonszámon vagy a jatek@nemzetisport.hu e-mail címen lehet.

8. Vegyes rendelkezések


A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely
kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt:
Budapest, 2018. szeptember 10.

2019.05.21 10:20:01

Egyéb egyéni nemzetisport.hu

Múlt hétvégén a világ legnagyobb párbajtőrversenyén szerepeltek kiválóan a magyar vívók.

2019.05.20 16:21:10

Egyéb egyéni nemzetisport.hu

Kiadónk hivatalos érdeklődésére, amelyben a tiltás okára kérdeztünk rá, továbbra sem érkezett konkrét válasz.

2019.05.20 08:47:57

Egyéb egyéni SZABÓ GÁBOR

Négy sportági szövetség megalapításában vett részt a hazai jégkorong és golf atyja.

2019.05.19 22:54:22

Egyéb egyéni SZÖLLŐSI GYÖRGY

NS-VÉLEMÉNY. Budapest trendi lett és nagyon vonzó.

2019.05.17 11:35:48

Egyéb egyéni nemzetisport.hu

A főpolgármester elképesztő sportlexikális tudásával lenyűgözte a kétszeres olimpiai bajnok úszót, Donna de Varonát is.